سالهاست که بعد از پایان جنگ، بازی دراز همچنان خانقاه عارفان و عاشقان است و هرساله در اردیبهشت ماه خیل زائران از سراسر کشور به این ارتفاعات صعود می‌کنند. موارد ذیل که به سفارش شبکه ملی وارثون (مجمع فعالان عرصه جهاد و شهادت) تولید شده...