بعد از اعلان جنگ نرم و نامگذاری جوانان بعنوان افسر جنگ نرم توسط رهبر معظم انقلاب، سالهاست که توسط کارشناسان و صاحبنظران فرهنگی اجتماعی این مقوله تحلیل و بررسی شده است. دَکَل در واقع تحلیلی است متفاوت از افسری جنگ نرم توسط حاج حسین یکتا که...